Нашите данни

Fúmée Perfume & Cosmetics GmbH

Radlpaßstraße 98, A-8511 St. Stefan ob Stainz
Работно време: понеделник - петък 9:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00
Mail: office@fumee.at
Tel: +43 (0)3136 21 100

Собственик/Управител: Валтер Раух
Фирмен регистър №: FN 417452 a
Идент. № по ДДС: ATU68813929

Служба съгл. Закон за електронната търговия: БХ Дойчландсберг Федерално министрество за здравето и жените
Задължителна информация: Стопанска камара Австрия - Закон за електронната търговия


Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове (OS), която можете да намерите тук http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ние нито сме длъжни, нито желаем да участваме в процедура за уреждане на спорове пред потребителски арбитражен съвет.

Отказ от отговорност

Съдържание на онлайн офертата

Авторът не поема отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Претенции за отговорност срещу автора, свързани с материални или неимуществени вреди, причинени от използването или неизползването на предоставената информация или от използването на невярна и непълна информация, по принцип се изключват, освен ако може да се докаже, че авторът е действал умишлено или съществува грешка поради груба небрежност. Всички оферти са необвързващи. Авторът изрично си запазва правото да променя, допълва или изтрива части от страниците или цялата оферта без предизвестие или временно или окончателно да спре публикуването.

Препратки и връзки

В случай на преки или косвени препратки към външни уебсайтове („хипервръзки“), които са извън сферата на отговорност на автора, отговорността ще влезе в сила само ако авторът е запознат със съдържанието и това е технически възможно и разумно за него да направи това, за да предотврати използването на незаконно съдържание. С настоящото авторът изрично декларира, че не е било забележимо незаконно съдържание на свързаните страници към момента на поставяне на връзката. Авторът няма никакво влияние върху текущия и бъдещ дизайн, съдържанието или авторството на свързаните/свързаните страници. Поради това той изрично се дистанцира от цялото съдържание на всички свързани/свързани страници, които са били променени след поставянето на връзката. Това изявление се отнася за всички връзки и препратки, поставени в нашия собствен уебсайт, както и за записи на трети страни в книги за гости, дискусионни форуми, директории с връзки, списъци с имейли и във всички други форми на бази данни, създадени от автора, до чието съдържание може да има външен достъп.

Доставчикът на страницата, към която се прави препратка, носи единствено отговорност за незаконно, неправилно или непълно съдържание и по-специално за щети, произтичащи от използването или неизползването на такава информация, а не лицето, което просто препраща към съответната публикация чрез връзки.

Закон за авторското право и търговските марки

Авторът се стреми да спазва авторските права на изображения, графики, звукови документи, видео поредици и текстове, използвани във всички публикации, да използва изображения, графики, звукови документи, видео поредици и текстове, които е създал сам или безлицензионни графики, звук документи, видео поредици и текстове. Всички марки и търговски марки, споменати в интернет офертата и евентуално защитени от трети страни, са предмет без ограничения на разпоредбите на приложимото законодателство за търговските марки и правата на собственост на съответния регистриран собственик. Изводът, че търговските марки не са защитени от правата на трети лица, не трябва да се прави само на базата на самото споменаване! Авторските права върху публикувани обекти, създадени от самия автор, остават единствено на автора на страниците. Възпроизвеждането или използването на такива графики, звукови документи, видео поредици и текстове в други електронни или печатни публикации не е разрешено без изричното съгласие на автора.

Защита на данните

Ако е предоставена възможност за въвеждане на лични или бизнес данни (имейл адреси, имена, адреси), разкриването на тези данни става от страна на потребителя на изрично доброволна основа. Използването и плащането на всички предлагани услуги е – доколкото е технически възможно и разумно – разрешено без предоставяне на такива данни или чрез предоставяне на анонимни данни или псевдоним. Използването на данните за контакт, публикувани в отпечатъка или сравнима информация, като пощенски адреси, телефонни и факсови номера, както и имейл адреси от трети страни за целите на изпращане на информация, която не е изрично поискана, не е разрешено. Ние изрично си запазваме правото да предприемаме правни действия срещу подателите на така наречените спам писма в случай на нарушаване на тази забрана.

Правна валидност на този отказ от отговорност

Този отказ от отговорност трябва да се разглежда като част от интернет офертата, от която е направена препратка към тази страница. Ако части или отделни формулировки на този текст не отговарят, вече не отговарят или не отговарят напълно на приложимото право, останалите части на документа остават незасегнати по своето съдържание и валидност.