Impressum

Fúmée Perfume & Cosmetics GmbH

Radlpaßstraße 98, A-8511 St. Stefan ob Stainz
Otváracie hodiny: Pondelok - Piatok 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00
Mail: office@fumee.at
Tel: +43 (0)3136 21 100

Majiteľ/riaditeľ firmy: Walter Rauch
Obchodný register č.: FN 417452 a
USt.ID.-č.: ATU68813929

Úrad ECG: BH Deutschlandsberg Bundesministerium f. Gesundheit und Frauen
Informačná povinnosť: WKO - ECG


Európska komisia poskytuje fundament na riešenie problémov, ktorý nájdete tu http//:ec.europa.euconsumers/odr/. Nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa postupu urovnávania sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Obsah online ponuky

Autor nepreberá zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Nároky na zodpovednosť voči autorovi týkajúce sa materiálnych alebo nemateriálnych škôd, spôsobených použitým alebo nepoužitým poskytnutých informácií alebo použitím nesprávnych a neúplných informácií sú zásadne vylúčené, pokiaľ nie je možné preukázať, že autor konal z nedbanlivosti hrubo alebo úmyselne. Všetky ponuky sú nezáväzné. Autor si výslovne vyhradzuje právo na zmenu, doplnenie alebo odstránenie častí stránok alebo celej ponuky, dočasné alebo trvalé zastavenie zverejnenia bez predchádzajúceho upozornenia.

Odkazy a linky

V prípade priamych alebo nepriamych odkazov na webové stránky tretích strán (“hypertextové odkazy,hyperlinks”), ktoré nespadajú do oblasti zodpovednosti autora, zodpovednosť vstúpi do platnosti iba v prípade, že autor bol oboznámený s obsahom a ak by to bolo technicky možné a rozumné zabrániť použitiu v prípade nezákonného obsahu. Autor týmto výslovne vyhlasuje, že v čase nastavenia odkazu nebol na odkazovaných stránkach rozpoznateľný žiadny nelegálny obsah. Autor nemá žiadny vplyv na súčasný a budúci dizajn, obsah alebo autorstvo odkazovaných /prepojených stránok. Preto sa týmto výslovne dištancuje od všetkých obsahov odkazovaných /prepojených stránok, ktoré boli zmenené po nastavení odkazu. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy a referencie nastavené v rámci vlastnej internetovej ponuky ako aj na záznamy tretích strán, v knihách hostí, diskusných fórach, adresároch odkazov, e-mailových zoznamoch a všetkých ostatných formách databáz, do ktorých obsahu je možný externý prístup na zápis.

Za nezákonný, nesprávny alebo neuplný obsah a najmä za škody vzniknuté v dôsledku použitia alebo nepoužitia takto prezentovaných informácií nesie výhradnú zodpovednosť poskytovateľ stránky, na ktorú sa odkazovalo, nie osoba, ktorá sa na odkazy len odvoláva.

Autorské práva a ochranné známky

Autor sa snaží dodržiavať autorské práva k obrázkom, grafike, zvukovým dokumentom, videosekvenciám a textom použitým vo všetkých publikáciách, používať obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, ktoré vytvoril sám, alebo na bezlicenčných grafikách, zvukových dokumentoch, videosekvencie a texty. Všetky značky a ochranné známky pomenované v rámci internetovej ponuky a prípadne chránené tretími stranami podliehajú bez odmedzenia ustanoveniam príslušného zákona o ochranných známkach a vlastníckym právam príslušného registrovaného vlastníka. Samotná zmienka neznamená, že ochranné známky nie sú v konečnom dôsledku chránené právami tretích strán! Autorské práva na zverejnené objekty vytvorené autorom zostávajú výhradne autorom stránok. Duplikovanie alebo použitie takýchto grafík, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez výslovného súhlasu autora.

Ochrana dát a osobných údajov

Pokiaľ existuje možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (e-mailové adresy, mená, adresy) v rámci internetovej ponuky, vkladanie týchto údajov sa uskutočňuje dobrovoľne. Využitie a platba všetkých ponúkaných služieb je povolená, ak je to technicky možné a rozumné, bez uvedenia týchto údajov alebo špecifikácie anonymizovaných údajov alebo pseudonymu. Použitie kontaktných údajov zverejnených v tiráži alebo porovnateľných informácií, ako sú poštové adresy, telefónne a faxové čísla, ako aj e-mailové adresy, tretími stranami na zaslanie informácií, ktoré neboli výslovne požadované, nie je povolené. Výslovne si vyhradzujeme právo podniknúť právne kroky proti odosielateľom takzvaných spamov, ktorí porušia tento zákon.

Právna platnosť tohto vylúčenia zodpovednosti

Toto vylúčenie zodpovednosti je potrebné považovať za súčasť internetovej ponuky, na ktorej stránku sa odkazuje. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu, úplne alebo čiastočne, zodpovedajú súčasnému právnemu stavu. Zostávajúce časti dokumentu zostávajú nedotknuté svojím obsahom a platnosťou.